[Prezi -esitys]


 

Riihikallion koulun tieto- ja viestintätekniikan taitotasotavoitteet oppilaille


 
 
Taitotasotavoitteet esikoululaisille
 
 • Oppilas harjoittelee tietokoneen käynnistämistä ja sammuttamista
 • Oppilas harjoittelee oman etunimen kirjoittamista näppäimistöllä
 • Oppilas harjoittelee hiiren käyttöä (esim. Ekapeli Eskari)
 • Lataa Ekapelit

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokille 1 ja 2
 
 • Oppilas osaa noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden mukaisessa järjestyksessä käyttäessään tietokonetta.
 • Oppilas osaa tunnistaa tietokonelaitteiston osat ja tietää niiden merkityksen (esim. keskusyksikkö, näyttö, näppäimistö, hiiri & tulostin).
 • Oppilas osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen.
 • Oppilas osaa käynnistää ja sulkea tarvitsemansa ohjelmat.
 • Oppilas oppii käyttämään hiirtä sekä yleisimpiä näppäimistön toimintoja.
 • Oppilas osaa kirjoittaa ja korjata tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallentaa sen opettajan tukemana.
 • Oppilas tutustuu koulussa käytössä oleviin opetusohjelmiin (esim. Ekapelit).
 • Oppilas tutustuu piirto-ohjelman käyttöön (esim. Paint).
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin tuottamista (esim. kännykkä tai digikamera).
 • Oppilas tutustuu opettajan ohjaamana Internet-sivustoihin ja tiedonhankintaan.
 • Oppilas tutustuu nettietiketin perussääntöihin.

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokille 3 ja 4
 
 • Oppilasta ohjataan käyttämään näppäimistöä kahdella kädellä.
 • Oppilas osaa käyttää useampaa ohjelmaa samanaikaisesti ja tutustuu leikepöydän käyttöön (esim. Word, Paint ja internet-selain).
 • Oppilas kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä.
 • Oppilas osaa tallentaa ja tulostaa kirjoittamansa tekstin.
 • Oppilas tutustuu internet-selaimen ja sähköpostin peruskäyttöön (esim. Moodle).
 • Oppilas tutustuu käyttöjärjestelmän apuohjelmiin ja peleihin (esim. ääninauhuri, muistio ja laskin).
 • Oppilas piirtää kuvia piirto- tai kuvankäsittelyohjelmalla (esim. Paint tai älypuhelinsovellukset).
 • Oppilas tutustuu kuvankäsittelyn alkeisiin (esim. Paint, GIMP, Sumopaint.com, PowerPoint tai älypuhelinsovellukset).
 • Oppilas osaa hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilas tutustuu Internet-hakukoneiden käyttöön (esim. Google).
 • Oppilas tuntee nettietiketin perussäännöt (mm. omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit) ja noudattaa niitä.
 • Oppilas tutustuu erilaisiin viestinnän välineisiin (mm. älypuhelin, verkkolehti, dokumenttikamera, video, opetuksen keskustelupalstat).
 • ( Oppilas tutustuu verkko-oppimisympäristön käyttöön (esim. Edison / Moodle). )

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokille 5 ja 6
 
 • Oppilas opettelee käyttämään itsenäisesti tietokonetta opiskelussaan.
 • Oppilas käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta.
 • Oppilas tutustuu tiedostonhallinnan perusteisiin (esim. kansiot, muistitikun käyttö, tiedostojen avaaminen, tallentaminen ja siirtäminen).
 • Oppilas opettelee laatimaan pienimuotoisia graafisia tuotoksia (mm. kortit, julisteet ja mainokset).
 • Oppilas tutustuu sivu- ja kappaleasetuksiin tekstinkäsittelyohjelmassa.
 • Oppilas tutustuu taulukoiden käyttöön tekstinkäsittelyohjelmassa.
 • Oppilas tutustuu esitysgrafiikkaohjelmaan ja opettelee laatimaan sillä pienimuotoisen esityksen opettajan tukemana.
 • Oppilas osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä.
 • Oppilas osaa digitaalikameran peruskäyttöä.
 • Oppilas osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä.
 • Lataa GIMP
 • Oppilas tutustuu erilaisiin tallentamismuotoihin ja niiden merkitykseen (esim. tekstitiedoston tallennus doc-, pdf- tai txt-muotoihin & kuvien tallentaminen jpg-, png- tai gif-muotoihin).
 • Oppilas tutustuu äänenkäsittelyyn (Esim. nauhoitus & muokkaus Audacity -ohjelmalla)
 • Lataa Audacity
 • Oppilas osaa käyttää sähköpostia.
 • Oppilas tunnistaa työergonomian merkityksen.
 • Oppilas osaa tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan (mm. ajatuskartta).
 • Käsitekartan teko webissä
 • Oppilas osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona.
 • Oppilas osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa.
 • Oppilas osaa hakea tietoa tietokannoista (esim. kirjasto).
 • Oppilas tutustuu pilvipalveluiden käyttöön (esim. Google Drive)
 • Google Drive
 • Oppilas osaa käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta.
 • Oppilas käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti.
 • Oppilas pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään.
 • Oppilas osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan.
 • Oppilas tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet.
 • Oppilas tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
 • Oppilas tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat.
 • Oppilas tutustuu tietoturvan perusperiaatteisiin (mm. palomuuri ja virustorjunta).
 • Virusten ja vakoiluohjelmien tarkistus F-Securella [pdf]

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokalle 7
 
 • Oppilas tuntee tietokonelaitteiston pääosat sekä käyttöjärjestelmän perustoiminnot (tiedoston avaus, tallennus oikeaan kansioon, tulostus) (7.lk ATK)
 • Oppilas osaa tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla oman pienimuotoisen tuotoksen (7.lk ATK)
 • Oppilas tutustuu taulukkolaskentaohjelmaan (esim. peruslaskutoimitukset, kaaviot yms) (7.lk ATK)
 • Oppilas osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmalla omavalintaisen esityksen (7.lk ATK)
 • Oppilas osaa käyttää sähköpostiohjelman perustoimintoja ja lähettää liitetiedostoja (esim. viestin lähetys usealle vastaanottajalle, kaikille vastaaminen, viestin edelleen välittäminen, luonnoksen tallentaminen) (7.lk ATK)
 • Oppilas tutustuu multimedialaitteisiin koulun tarjoamien mahdollisuuksien mukaan (7.lk ATK)
 • Oppilas osaa kiinnittää huomiota ergonomiseen työskentelyyn ja ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssä (7.lk ATK)
 • Työpisteen ergonomia
 • Hakukoneen käytön perustoiminnot, tiedon kriittinen arviointi (7.lk ATK)
 • Google-haun perusasiat
 • Hakeminen Googlessa
 • Tiedonhaku Internetistä [pdf]
 • Netiketti (internetin käyttäytymissäännöt, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot) (7.lk ATK)
 • Netiketti
 • Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää (OPO, AI, kielet)
 • Oppilas osaa noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään ja osaa suojautua haitalliselta materiaalilta suojaamalla itsensä ja tietokoneensa (7.lk ATK)
 • Tietoturva (osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa, varmuuskopiointi) (7.lk ATK)
 • Oppilas osaa tekijänoikeuksien perusteet (7.lk ATK)
 • Tekijänoikeuden ABC [pdf]

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokalle 8
 
 • Oppilas hallitsee tekstinkäsittelytaidot (tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä, yleisimmät valikot ja niiden toiminta, tekstin muotoilu sekä tallentaminen että tulostaminen (AI)
 • Oppilas osaa tuottaa omaa tekstiä ja kuvaa sisältävän esityksen (esim. Word, PowerPoint, Prezi) (UE, KE, GE)
 • Oppilas osaa taulukkolaskentaohjelman yleisimmät toiminnot ja osaa tehdä kaavion (MA)
 • Oppilas osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmalla esityksen opintoihinsa liittyen sekä esittää sen dataprojektoria käyttäen (UE, KE, GE)
 • Oppilas osaa käyttää digikameraa, siirtää tiedostot tietokoneelle ja muokata niitä kuvankäsittelyohjelmalla (esim. GIMP) (IT, KU, KE, kielet)
 • Oppilas tuntee tietoverkkojen käytön mahdollisuudet sekä niihin liittyvät uhat (AI)
 • Oppilas ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita myös verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin (AI)
 • Netiketti (oppilas osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta, osaa käyttäytyä eettisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja sääntöjä noudattaen) (AI)

 
 
Taitotasotavoitteet vuosiluokalle 9
 
 • Oppilas osaa tehdä monipuolisen kirjoitelman tekstinkäsittelyohjelmalla, esitelmän tai esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla tai multimediatyön ja esittää sen muille dataprojektorin kautta (AI, GE)
 • Oppilas osaa tehdä taulukkolaskentaohjelmalla laskentakaavoja, useampia tauluja ja linkityksiä sekä erilaisia kaavioita (MA)
 • Oppilas tuntee tietokantojen merkityksen tiedon varastoina ja kuinka niitä yhteiskunnassamme käytetään. Oppilas osaa hakea tietoja tietokannasta eri hakumenetelmillä (AI, GE, MA, YH)
 • Oppilas osaa muokata digitaalista (video)kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla sekä liittää sen muilla ohjelmilla tehtyihin esityksiin (KU, KE)
 • GIMP-ohjeet
 • Oppilas osaa käyttää mobiiliteknologiaa opiskelussaan (kaikki)
 • Oppilas osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa, ymmärtää lähdekritiikin ja lähteiden merkinnän merkityksen (AI, GE, kaikki)
 • Oppilas ymmärtää tietojen syötön merkityksen nettilomakkeessa ja kuinka niitä voidaan käyttää hyväksi esim. kaupallisesti (OPO)
 • Oppilas ymmärtää sosiaalisen median hyödyt ja haitat (AI)
 • Oppilas ymmärtää ja kunnioittaa sananvapautta myös verkossa viestiessään (AI)